ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่น ปี 2556

ตารางการจัดอบรมและสอบฯ ประจำปี พ.ศ.2556
รับสมัครรอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรฯ ไม่เกิน 500 คน * จำนวน 13 สมาคมฯ*
ครั้งที่ 1 – 6 / 2556

1.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี HS1AL สอบ 19 ม.ค. 2556
ติดต่อ เลขที่ 54/3 ม. 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.089-4527878, 036-49951

2.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ HS7AJ สอบ 2 ก.พ. 2556
ติดต่อ 568 ม. 5 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทร.032-688625, 089-4111444

3.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระยอง HS2AR สอบ 23 ก.พ. 2556
ติดต่อ 3/11 ม. 3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร.081-9459775, 081-8654990

4.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี HS7AR สอบ 9 มี.ค. 2556
ติดต่อ 49/11 ม. 8 ถ.โรงพยาบาล-บ้านฆ้อง ต.คลองตาตด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-232272, 089-7414778

5.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย HS4AL สอบ 30 มี.ค. 2556
ติดต่อ 130/1 ถ.พิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง อ.เมืองจ.เลย 42000 โทร.081-7499539, 085-7514141

6.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง HS8AR สอบ 20 เม.ย. 2556
ติดต่อ 165 – 167 ม. 1 ถ.สะพานปลา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร.077-821936, 0817-887272

7.สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี HS7AS สอบ 11 พ.ค. 2556
ติดต่อ 253 หมู่ที่ 1 ถนนสุพรรณ – ชัยนาท ตําบล ท่าระหัดอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร. 0816426394, 0892001694

8.สมาคมวิทยุสมัครเล่นพังงา HS8AP สอบ 25 พ.ค. 2556
ติดต่อ 3 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลนบปริง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 โทร. 0818916361

9.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น HS4AK สอบ 15 มิ.ย. 2556
ติดต่อ 388 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านหนองหลุบ ตําบลแดงใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 43418300, 0894177768

10.สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร HS1AB (VRA) สอบ 6 ก.ค. 2556
ติดต่อ 390 /42 หมู่ที่ 3 ซอยเพชรเกษม 62 /3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร. 0 24559700 – 2

11.สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์ HS6AN สอบ 27 ก.ค. 2556
ติดต่อ 182 ถนนมาตุลี ตําบลปากน้ำโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 5622 โทร. 0818882000

12.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา HS2AS สอบ 17 ส.ค. 2556
ติดต่อ 66 – 68 ตําบลบางคล้า อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038541145

13.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ HS1AM สอบ 7 ก.ย. 2556
ติดต่อ 53/187 หมู่ที่ 1 ตําบลบางเมืองใหม่ อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 023895550 โทรสาร 0 23944424

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับระกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
ครั้งที่ 4 – 15 / 2555 ประจำปี 2555
——————————-
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 อนุมัติให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น ดำเนินการจัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จำนวน 12 สมาคมฯ สำนักงาน กสทช.จึงขอประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555 – 15/2555 ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1.1 มีสัญชาติไทย
1.1.2 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ซึ่งต้องห้ามตามระเบียบของมหาเถรสมาคม

2. การรับสมัคร
2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง 12 แห่ง ดังรายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการอบรมและสอบฯ แนบท้ายประกาศนี้
2.2 จำนวนการรับสมัครรุ่นละไม่เกิน 500 คน

3.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
3.4 กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง 7 ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.05 หนังสือรับรองของสถานศึกษา บัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

4. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
4.1 การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น คนละไม่เกิน 1,000 บาท ประกอบด้วย
4.1.1 ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่รวม 700 บาท/คน ดำเนินการโดยสมาคมผู้ดำเนินการจัดการอบรมและสอบ
4.1.2 ค่าธรรมเนียมในการจัดการอบรมและสอบ 200 บาท และค่าใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300 บาท ชำระให้กับสำนักงาน กสทช.(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.1.3 ให้สมาคมฯที่ได้รับอนุญาต จำหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นำเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจำหน่ายใบสมัครหรือให้สิทธิ์ก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือผู้บริจาค

5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจัดอบรมและสอบ
รายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

6. หลักสูตร
การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้้น ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ.2550 ภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 แนบท้ายระเบียบ ฯ

7. เกณฑ์การรับรองผล
7.1 ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักศูตร 1 วัน
7.2 ให้มีคะแนนการสอบทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยแบ่งเป็นเกณฑ์การตัดสินเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนสอบภาคทฤษฎี 80 คะแนน และคะแนนการเข้ารับฟังการบรรยายทุกหัวข้อวิชา 20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องได้คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบได้และมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2554

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช.

 

สำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โทร. 0 2271 0151 – 60 ต่อ 714 หรือ 0 2670 8888 Call Center 1200
โทรสาร 0 2278 3993 หรือ 0 2290 5233
http://www.nbtc.go.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม :

Facebook Comments