Antenna for Mac OS X

โปรแกรม Antenna for Mac OS X

โปรแกรมออกแบบสายอากาศ Antenna

โปรแกรม: Antenna

  • โปรแกรม: Antenna
  • ระบบปฏิบัติการ: Mac OS
  • รายละเอียด: ใช้คำนวนความยาวคลื่นของความที่วิทยุ นำความยาวคลื่นไปผลิตสายอากาศ
  • ผู้พัฒนา: HS3UKA
  • คำแนะนำ: เป็น Free ware อนุญาตให้นำไปใช้งาน ใช้คนเดียวหรือแจกจ่ายก็ได้ตามลำบาก
  • ขนาดไฟล์: 80Kb. Read more
1 2