กฎหมายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถบนทางสาธารณะ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 31 (7) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29ประกอบกับมาตรา 41มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือ บนรถ คำว่า “ทาง” และ “รถ” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า “ทาง” และ “รถ” ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบก

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ไฟล์ต้นฉบับ : http://www.hs3uka.com/downloads/no-alcohol-law-2555.PDF

    เป็นที่ถกเถียงอย่างมากสำหรับชาวโลกออนไลน์เรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ บ้างก็ว่า ไม่ให้คนเมาขึ้นรถด้วย แล้วคนเมาจะกลับอย่างไร ดังนั้น ผมจะขออธิบายแบบเป็นภาษาชาวบ้าน ดังนี้

ข้อที่ 1 บอกว่า ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือ บนรถ คำว่า “ทาง” และ “รถ” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า “ทาง” และ “รถ” ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบก

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง
(๑๕) “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง

     พูดเป็นภาษาชาวบ้านคือ “ห้ามคนขับและผู้โดยสารกินเหล้าในรถ กินที่กระบะหลังก็ไม่ได้” เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดว่า ขับรถให้คนเมานั่งไม่ได้ ส่วนกฎหมายเมาแล้วขับยังใช้ตามเดิม เราสามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้

1. คนขับเมา มาคนเดียว – คนขับผิดข้อหาเมาแล้วขับ
2. คนขับเมา ให้คนเมาโดยสาร –  คนขับผิดข้อหาเมาแล้วขับ คนโดยสารผิดข้อหาไม่ตักเตือนคนขับ
3. คนขับเมา ให้คนไม่เมาโดยสาร –  คนขับผิดข้อหาเมาแล้วขับ คนโดยสารผิดข้อหาไม่ตักเตือนคนขับ
4. คนไม่เมาขับ ให้คนเมาโดยสาร – ไม่ผิด
5. คนไม่เมาขับ คนโดยสารกินเหล้าในรถ – คนโดยสารผิดข้อหากินเหล้าในรถ

ปัญหาอุบลรถติด ผิดตรงไหน?

เห็นรถติดในอุบลแล้วนึกถึงหนังเรื่องนี้

วันนี้ไปเจอสภาพรถติดในอุบลแล้วคิดถึงฉากในหนังเรื่อง “Deep Impact” เหมือนกับวันอวสานโลกต่างคนต่างรีบอพยพหนีอุกาบาตกันใหญ่ เทียบกับความเป็นจริง ประมาณว่ามีอุกาบาตตกทุกวัน วันละ 2 รอบ ถ้าหากไม่มีนโยบายแก้ใขปัญหานี้ ภายในปี 2560 จังหวัดอุบลอาจเจอปัญหารถติดหนักกว่าเมืองหลวง

มีปัญหาหลายอย่างที่ทุกคนช่วยกันทำให้อุบลรถติด ขอยกตัวอย่างแบบที่ใกล้ตัว

1. ปัญหารถประจำทาง

ปัญหารถโดยสารประจำทางเป็นปัญหาที่มีอยู่เดิม กำลังมี และก็จะมีต่อไป ขออธิบายขยายความ

ปัญหารถติด

 

ข้อ 1.1 รถโดยสารสาธารณะเก็บค่าโดยสารแพง จากโลตัสไปเนวาด้าใกล้ ๆ แต่มีใครอยากเดินบ้าง ไม่อยากเดินก็ต้องจ่าย
ข้อ 1.2 รถโดยสารสาธารณะขับช้าจอดนาน จะจอดนานไปไหน ไม่เห็นมีใครก็จอด
ข้อ 1.3 รถโดยสารสาธารณะขับอ้อม จะขับอ้อมทำเพื่อ? ขอซักสายได้ไหมที่ขับกลางเมือง ขนาดรถส่วนตัวขับ 60 จากตลาดวารินไปบิ๊กซีอุบลยัง 20 นาที แล้วพวกพี่ ๆ พากันขับอ้อมนี่กี่ชั่วโมง

ข้อ 2.1 น้ำมันลิตรละ 40 ยังถูกกว่านั่งรถโดยสาร คนก็เลยพากันแห่ไปซื้อรถส่วนตัว ต่อให้น้ำมันลิตรละ 100 บาทก็ยังคุ้ม ยิ่งน้ำมันแพงค่าโดยสารยิ่งแพง ไร้แรงจูงใจในการนั่ง จะจ่ายแพงกว่าทำไม
ข้อ 2.2 รถโดยสารประจำทางมีผู้โดยสารน้อยลง แน่นอนอยู่แล้ว คนแห่กันไปออกรถ จะเหลือใครนั่งรถโดยสาร

ข้อ 3.1 รถส่วนตัวเต็มเมือง ต่างคนต่างใช้รถส่วนตัว รถก็เต็มบ้าน เต็มเมือง
ข้อ 3.2 รถโดยสารจอดนานเพราะรอให้คนเยอะ ๆ จึงจะออก ก็ลูกค้ามีน้อยต้องรอนาน ๆ หน่อย
ข้อ 3.3 รถโดยสารขับช้าเพราะรถติด และ ช้าเพราะหาลูกค้า
ข้อ 3.4 รถโดยสารเก็บแพง เก็บน้อยไม่พอกินเพราะคนไม่นิยม

ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนจากการขึ้นรถประจำทางมาตลอด 10 ปี หันมาใช้รถส่วนตัว ทั้งประหยัดเงิน ประหยัดเวลา และสะดวกกว่า

2. ปัญหาทางแคบ ถนนเส้นหลักของอุบลมีฝั่งละ 3 เลน
2.1 เลนซ้ายสุด สำหรับจอดรถข้างทาง
2.2 เลนขวาสุด สำหรับกลับรถ อย่าเผลอไปวิ่งเชียว ถ้าหลงเข้าไปแล้ว จะตีไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อมาอยู่เลนกลาง คุณจะเป็นคนทำให้รถติด
2.3 เลนกลาง สำหรับรถจักรยาน สามล้อ สามล้อเครื่อง จักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถประจำทาง รถสองแถว
ปัญหานี้โทษคนทำถนนว่าทำเล็กไปก็ไม่ได้ที่มีแค่นี้

3. ปัญหาใจแคบ ปกติถ้าเราอยู่ 4 แยก รถฝั่งตรงข้ามจะเลี้ยวขวา เราย่อมให้สิทธิ์ฝั่งตรงข้ามก่อน แต่ในอุบลออกตัวที่ 1 ชนะ ถ้าเลี้ยวขวาหมดเหลือแต่รถทางตรงวิ่งสวนกัน รถจะไม่ติด

4. เปลี่ยนช่องทางจราจรบ่อย ก็อย่างที่บอกในข้อ 2.2 “เลนขวาสุด สำหรับกลับรถ” บางคนขับตามหลังผมมาดี ๆ เห็นถนนว่าง ๆ มาเบียดกันเลนกลางทำไม ขับเลนขวาเลยดีกว่า พอไปเจอจุดกลับรถ ก็ต้องหาทางกลับมาเลนกลางอีก ในขณะที่เปลี่ยนเลนนั่นแหละ ตัวทำรถติดเลย ซึ่งผมเรียกว่า “Deathlock” จะทำรถติดทั้ง 2 เลนเลย

นี่เป็นเพียง 4 ข้อพื้นฐานที่ผมพอจะนึกออก วันหลังอาจจะมีเพิ่มก็ไม่ว่ากัน

สรุปก็คือ อุบลไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีพอ คุ้มค่าน้อยกว่าไปซื้อรถมาขับเอง

ห้าแยกวาริน

ห้าแยกวารินจริง ๆ แล้วอยู่ตรงไหนกัน ?

.. เรื่องมีอยู่ว่า มีคนแจ้งเหตุในชมรม ว่ามีลูกเสือมาก่อกองไฟตรงแยกไปอุบล-เดช

4แยกทางไปอุบล – เดชฯ ค่ะ ลูกเสือตั้งค่ายกันแล้ว หาทางหนีก่อน เฟี๊ยว

คนในชมรมพากันงง ว่าแยกที่ว่าอยู่ตรงไหน?

พอถามไปถามมา ก็รู้ว่ามันคือแยกไหน แต่ว่าแยกนี้เป็นไม่กี่แยกที่ยังไม่มีชื่อเรียก เวลาแจ้งเหตุทีไรก็เรียกชื่อต่าง ๆ กันไปทุกที ทำให้สับสนในการสื่อสาร ก็เลยได้จัดการประกวดตั้งชื่อแยกขี้น ผลปรากฎว่าชื่อที่มีคะแนนสูงสุดคือ “ห้าแยกวาริน” แต่ว่าไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้เพราะ

1. ชื่อไปซ้ำกับแยกข้าง ๆ กัน ที่ชื่อว่า “ห้าแยกวาริน” หรือ “แยกจ่าเฉย”

2. นับยังไงก็ได้แค่ 4 แยก จึงใช้ชื่อ “ห้าแยกวาริน” ไม่ได้

จึงให้อันดับสอง “แยกวาริน-พิบูล” ชนะการประกวด แต่ว่าคะแนนโหวตในชื่อ “ห้าแยกวาริน” นั้นท่วมท้นยิ่งนัก ก็เลยคิดว่าคนส่วนมากอาจไม่รู้ว่าห้าแยกวารินนั้นอยู่ตรงไหน

เมื่อหาข้อมูลใน google พบว่าแม้แต่ facebook ก็ยังเข้าใจผิดว่า แยกวาริน-พิบูล คือ ห้าแยกวาริน

 

http://www.facebook.com/pages/ห้าแยกวาริน/295622040450470

 

แต่แท้จริงแล้ว ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เรามาดูข้อมูลที่ถูกต้องกันครับ

Read more

ทักษะการเอาตัวรอด : วิธีใช้แท่งจุดไฟ

😳 หลังจากที่หายไปนานเนื่องจากผมไม่สบาย วันนี้มีบทความมานำเสนอ เป็นหนึ่งในทักษะการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น เมื่อเราตกอยู่ในสถานการที่รอความช่วยเหลือ ระหว่างนี้เราต้องรักษาชีวิตด้วยตัวของเราเองไปก่อน ร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญ เพราะฉะนั้นห้ามให้ร่างกายขาดน้ำ อาจเป็นลมหมดสติไปได้ แต่ไม่ใช่ว่าน้ำทั้งหมดจะดื่มได้ เราไม่ควรดื่มน้ำทะเล เพราะเราจะเสียน้ำมากกว่าที่ดื่มมันเข้าไปเสียอีก นั่นเป็นเพราว่าน้ำทะเลมีแร่ธาตสูง ร่างมีระบบกลไกขับแร่ธาตุส่วนเกินออกจากร่างกาย โดยขับออกมาพร้อมกับน้ำ เช่นเหงื่อและปัสสาวะ หรือแม้แต่น้ำในแหล่งน้ำที่ดูใสสะอาด ก็ไม่ควรดื่มทันที มันอาจเจอปนด้วยจุลินทรีย์ต่างๆ ทำให้เกิดท้องร่วงได้ เราควรต้มน้ำนั้นก่อนดื่มเพื่อความปลอดภัย

วิชาการก่อกองไฟที่ได้เรียนในวิชาลูกเสือตอนเป็นเด็กๆ อาจเป็นประโยชน์ต่อเราในวันที่ไม่ได้คาดฝัน เราควรรู้เอาไว้ติดแข้งติดขาไม่ถึงกับต้องใส่บ่าแบกหาม ถ้าอยู่ในโรงเรียนทุรกันดาลหน่อยเหมือนผม อาจได้ก่อกองไฟหุงข้าว ด้วยไม้ขีดก้านเดียว มีโอกาสขีดเพียงครั้งเดียว ถ้าโรงเรียนในเมืองคงใช้เป็นเตาแก๊สกันมั๊ง ตอนนี้วิชาลูกเสืออาจเปลี่ยนไปกินข้าวถาดข้าวถุงกันแล้วก็ได้ การจุดไฟแบบปกติท่านๆ คงทราบกันดีอยู่แล้ว ผมจะกล่าวข้ามไปถึงการจุดไฟ โดยใช้แท่งจุดไฟกันนะครับ

แท่งจุดไฟ

แท่งจุดไฟ

Read more