กฎหมายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถบนทางสาธารณะ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 31 (7) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29ประกอบกับมาตรา 41มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือ บนรถ คำว่า “ทาง” และ “รถ” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า “ทาง” และ “รถ” ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบก

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ไฟล์ต้นฉบับ : https://www.hs3uka.com/downloads/no-alcohol-law-2555.PDF

    เป็นที่ถกเถียงอย่างมากสำหรับชาวโลกออนไลน์เรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ บ้างก็ว่า ไม่ให้คนเมาขึ้นรถด้วย แล้วคนเมาจะกลับอย่างไร ดังนั้น ผมจะขออธิบายแบบเป็นภาษาชาวบ้าน ดังนี้

ข้อที่ 1 บอกว่า ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือ บนรถ คำว่า “ทาง” และ “รถ” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า “ทาง” และ “รถ” ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบก

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง
(๑๕) “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง

     พูดเป็นภาษาชาวบ้านคือ “ห้ามคนขับและผู้โดยสารกินเหล้าในรถ กินที่กระบะหลังก็ไม่ได้” เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดว่า ขับรถให้คนเมานั่งไม่ได้ ส่วนกฎหมายเมาแล้วขับยังใช้ตามเดิม เราสามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้

1. คนขับเมา มาคนเดียว – คนขับผิดข้อหาเมาแล้วขับ
2. คนขับเมา ให้คนเมาโดยสาร –  คนขับผิดข้อหาเมาแล้วขับ คนโดยสารผิดข้อหาไม่ตักเตือนคนขับ
3. คนขับเมา ให้คนไม่เมาโดยสาร –  คนขับผิดข้อหาเมาแล้วขับ คนโดยสารผิดข้อหาไม่ตักเตือนคนขับ
4. คนไม่เมาขับ ให้คนเมาโดยสาร – ไม่ผิด
5. คนไม่เมาขับ คนโดยสารกินเหล้าในรถ – คนโดยสารผิดข้อหากินเหล้าในรถ

ห้าแยกวาริน

ห้าแยกวารินจริง ๆ แล้วอยู่ตรงไหนกัน ?

.. เรื่องมีอยู่ว่า มีคนแจ้งเหตุในชมรม ว่ามีลูกเสือมาก่อกองไฟตรงแยกไปอุบล-เดช

4แยกทางไปอุบล – เดชฯ ค่ะ ลูกเสือตั้งค่ายกันแล้ว หาทางหนีก่อน เฟี๊ยว

คนในชมรมพากันงง ว่าแยกที่ว่าอยู่ตรงไหน?

พอถามไปถามมา ก็รู้ว่ามันคือแยกไหน แต่ว่าแยกนี้เป็นไม่กี่แยกที่ยังไม่มีชื่อเรียก เวลาแจ้งเหตุทีไรก็เรียกชื่อต่าง ๆ กันไปทุกที ทำให้สับสนในการสื่อสาร ก็เลยได้จัดการประกวดตั้งชื่อแยกขี้น ผลปรากฎว่าชื่อที่มีคะแนนสูงสุดคือ “ห้าแยกวาริน” แต่ว่าไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้เพราะ

1. ชื่อไปซ้ำกับแยกข้าง ๆ กัน ที่ชื่อว่า “ห้าแยกวาริน” หรือ “แยกจ่าเฉย”

2. นับยังไงก็ได้แค่ 4 แยก จึงใช้ชื่อ “ห้าแยกวาริน” ไม่ได้

จึงให้อันดับสอง “แยกวาริน-พิบูล” ชนะการประกวด แต่ว่าคะแนนโหวตในชื่อ “ห้าแยกวาริน” นั้นท่วมท้นยิ่งนัก ก็เลยคิดว่าคนส่วนมากอาจไม่รู้ว่าห้าแยกวารินนั้นอยู่ตรงไหน

เมื่อหาข้อมูลใน google พบว่าแม้แต่ facebook ก็ยังเข้าใจผิดว่า แยกวาริน-พิบูล คือ ห้าแยกวาริน

 

https://www.facebook.com/pages/ห้าแยกวาริน/295622040450470

 

แต่แท้จริงแล้ว ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เรามาดูข้อมูลที่ถูกต้องกันครับ

Read more

ทักษะการเอาตัวรอด : วิธีใช้แท่งจุดไฟ

😳 หลังจากที่หายไปนานเนื่องจากผมไม่สบาย วันนี้มีบทความมานำเสนอ เป็นหนึ่งในทักษะการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น เมื่อเราตกอยู่ในสถานการที่รอความช่วยเหลือ ระหว่างนี้เราต้องรักษาชีวิตด้วยตัวของเราเองไปก่อน ร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญ เพราะฉะนั้นห้ามให้ร่างกายขาดน้ำ อาจเป็นลมหมดสติไปได้ แต่ไม่ใช่ว่าน้ำทั้งหมดจะดื่มได้ เราไม่ควรดื่มน้ำทะเล เพราะเราจะเสียน้ำมากกว่าที่ดื่มมันเข้าไปเสียอีก นั่นเป็นเพราว่าน้ำทะเลมีแร่ธาตสูง ร่างมีระบบกลไกขับแร่ธาตุส่วนเกินออกจากร่างกาย โดยขับออกมาพร้อมกับน้ำ เช่นเหงื่อและปัสสาวะ หรือแม้แต่น้ำในแหล่งน้ำที่ดูใสสะอาด ก็ไม่ควรดื่มทันที มันอาจเจอปนด้วยจุลินทรีย์ต่างๆ ทำให้เกิดท้องร่วงได้ เราควรต้มน้ำนั้นก่อนดื่มเพื่อความปลอดภัย

วิชาการก่อกองไฟที่ได้เรียนในวิชาลูกเสือตอนเป็นเด็กๆ อาจเป็นประโยชน์ต่อเราในวันที่ไม่ได้คาดฝัน เราควรรู้เอาไว้ติดแข้งติดขาไม่ถึงกับต้องใส่บ่าแบกหาม ถ้าอยู่ในโรงเรียนทุรกันดาลหน่อยเหมือนผม อาจได้ก่อกองไฟหุงข้าว ด้วยไม้ขีดก้านเดียว มีโอกาสขีดเพียงครั้งเดียว ถ้าโรงเรียนในเมืองคงใช้เป็นเตาแก๊สกันมั๊ง ตอนนี้วิชาลูกเสืออาจเปลี่ยนไปกินข้าวถาดข้าวถุงกันแล้วก็ได้ การจุดไฟแบบปกติท่านๆ คงทราบกันดีอยู่แล้ว ผมจะกล่าวข้ามไปถึงการจุดไฟ โดยใช้แท่งจุดไฟกันนะครับ

แท่งจุดไฟ

แท่งจุดไฟ

Read more