PIC Basic OR

OR คือเกตที่ให้สัญญาณขาออกเป็น 0 เมื่อสัญญาณขาเข้าทุกตัวเป็น 0 และจะให้สัญญาณขาออกเป็น 1 เมื่อสัญญาณขาเข้าตัวใดตัวหนึ่งเป็น 1 เป็นความหมายเดียวกับตรรกะ “หรือ” สำหรับภาษา Basic จะใช้เครื่องหมาย | แทน OR

ตารางค่าความจริงของเกต XOR เป็นดังนี้

A B | B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Read more

PIC Basic XOR

XOR คือเกตที่ให้สัญญาณขาออกเป็น 1 เมื่อสัญญาณขาเข้าต่างกัน และจะให้สัญญาณขาออกเป็น 0 เมื่อสัญญาณขาเข้าเหมือนกัน สำหรับภาษา Basic จะใช้เครื่องหมาย ^ แทน XOR

ตารางค่าความจริงของเกต XOR เป็นดังนี้

A B A ^ B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Read more

PIC Basic variables

ตัวแปรพื้นฐานที่ใช้ในภาษา Basic สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์มี 3 ชนิด ได้แก่

  • BIT เก็บค่าได้ 1 บิท ตั้งแต่ 0-1
  • BYTE เก็บค่าได้ 8 บิท ตั้งแต่ 0-255
  • WORD เก็บค่าได้ 16 บิท ตั้งแต่ 0-65535

Read more

1 2