สูตรทำสายอากาศ Collinear Dipole 4 stack

Collinear dipole 4 stack

สูตรทำสายอากาศ

สูตร คำนวณ สายอากาศ Collinear Dipole 4 stack

ขั้น ตอนที่ 1 หาความยาวคลื่น

ความยาวคลื่น (lamda) หาได้จากสูตร

ความยาวคลื่น = ความเร็ว หาร ความถี่


ความเร็ว หาจากความเร็วแสง มีค่าประมาณ 299,792.458 กิโลเมตร/วินาที

ความถี่หาจากความถี่ที่เราใช้ จะได้สูตรเป็น..

ความยาวคลื่น = 29980/ความถี่(MHz)  ->หน่วยเป็นเซนติเมตร

ขั้น ตอนที่ 2 นำมาคูณค่าความเร็วของโลหะ

ความยาวคลื่นในโลหะ = ความยาวคลื่น 1 แลมด้า(เซนติเมตร)*ความเร็วของโลหะ  ->หน่วยเป็นเซนติเมตร

ค่าความเร็วของโลหะมีดังนี้

  • ท่ออะลูมิเนียมขนาด 1/2นิ้ว (4 หุน) มีค่า 0.911
  • ท่ออะลูมิเนียมขนาด 5/8นิ้ว (5 หุน) มีค่า 0.903
  • ท่ออะลูมิเนียมขนาด 3/4นิ้ว (6 หุน) มีค่า 0.896
  • ท่ออะลูมิเนียมขนาด 1นิ้ว (8 หุน) มีค่า 0.882

ขั้น ตอนที่ 3 คำนวณสายเฟสซิ่งไลน์ (Phasing line)

ความยาวคลื่นในสาย = ความยาวคลื่น 1 แลมด้า(เซนติเมตร)*ความเร็วของสาย  ->หน่วยเป็นเซนติเมตร

ค่าความเร็วของสายมีดังนี้

  • RG58, RG59, RG8 และ RG11 มีค่า 0.66


ตัวอย่าง การคำนวณ

ต้องการสร้างสายอากาศ คอลิเนียร์ไดโพล 4 สแต็ก ความถี่ 245MHz 1 ต้น
(แนะนำ : ท่ออะลูมิเนียม 6 หุนบาง+PVC 3  ทางขนาด 4 หุน กำลังดี)
ความยาวคลื่น = 29980/245.5
ความยาวคลื่น = 122.11
จะได้ ความยาวคลื่น 1 แลมด้า = 122.11 เซนติเมตร

ความยาวคลื่นในท่ออะลูมิเนียมขนาด 6 หุน = 122.11*0.896
ความยาวคลื่นในท่ออะลูมิเนียมขนาด 6 หุน = 109.41
จะได้ ความยาวคลื่น 1 แลมด้าในท่ออะลูมิเนียมขนาด 6 หุน = 109.41 เซนติเมตร

ความยาวส่วน [A] คือ 1 ส่วน 4 แลมด้า

[A] = 109.41/4

[A] = 27.35 เซนติเมตร

ความยาวส่วน [B] คือ 1 ส่วน 2 แลมด้า

[B] = 109.41/2

[B] = 54.7 เซนติเมตร หรือ นำสแต็กมาวางทาบก็ได้

ความยาวคลื่นในสายเฟส = 122.11*0.66
ความยาวคลื่นในสายเฟส = 80.59
จะได้ ความยาวคลื่น 1 แลมด้าในสายเฟส = 80.59 เซนติเมตร

สายเฟสต้องนำมาตัดแบบ Quarter wave เป็น 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, 11/4 (แนะนำ : 5/4 แลมด้า กำลังดี)
ความยาวสายเฟส = ความยาว 1แลมด้า คูณ (5/4)
ความยาวสายเฟส = 80.59*(5/4)
ความยาวสายเฟส = 100.74 เซนติเมตร

ความยาวส่วน [C] คือ 5/4 แลมด้า

[C] = 80.59*(5/4)

[C] = 100.74 เซนติเมตร (ปัดเป็น 101 เซนติเมตรก็ได้)

ความยาวส่วน [D] คือ 1 แลมด้า

[D] = 80.59 เซนติเมตร

ความยาวส่วน [E] แล้วแต่ผู้ใช้จะเอาเท่าไรก็ได้

Facebook Comments