ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่น ปี 2556

ตารางการจัดอบรมและสอบฯ ประจำปี พ.ศ.2556
รับสมัครรอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรฯ ไม่เกิน 500 คน * จำนวน 13 สมาคมฯ*
ครั้งที่ 1 – 6 / 2556

1.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี HS1AL สอบ 19 ม.ค. 2556
ติดต่อ เลขที่ 54/3 ม. 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.089-4527878, 036-49951

2.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ HS7AJ สอบ 2 ก.พ. 2556
ติดต่อ 568 ม. 5 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทร.032-688625, 089-4111444

3.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระยอง HS2AR สอบ 23 ก.พ. 2556
ติดต่อ 3/11 ม. 3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร.081-9459775, 081-8654990

4.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี HS7AR สอบ 9 มี.ค. 2556
ติดต่อ 49/11 ม. 8 ถ.โรงพยาบาล-บ้านฆ้อง ต.คลองตาตด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-232272, 089-7414778

5.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย HS4AL สอบ 30 มี.ค. 2556
ติดต่อ 130/1 ถ.พิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง อ.เมืองจ.เลย 42000 โทร.081-7499539, 085-7514141

6.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง HS8AR สอบ 20 เม.ย. 2556
ติดต่อ 165 – 167 ม. 1 ถ.สะพานปลา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร.077-821936, 0817-887272

7.สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี HS7AS สอบ 11 พ.ค. 2556
ติดต่อ 253 หมู่ที่ 1 ถนนสุพรรณ – ชัยนาท ตําบล ท่าระหัดอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร. 0816426394, 0892001694

8.สมาคมวิทยุสมัครเล่นพังงา HS8AP สอบ 25 พ.ค. 2556
ติดต่อ 3 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลนบปริง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 โทร. 0818916361

9.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น HS4AK สอบ 15 มิ.ย. 2556
ติดต่อ 388 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านหนองหลุบ ตําบลแดงใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 43418300, 0894177768

10.สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร HS1AB (VRA) สอบ 6 ก.ค. 2556
ติดต่อ 390 /42 หมู่ที่ 3 ซอยเพชรเกษม 62 /3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร. 0 24559700 – 2

11.สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์ HS6AN สอบ 27 ก.ค. 2556
ติดต่อ 182 ถนนมาตุลี ตําบลปากน้ำโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 5622 โทร. 0818882000

12.สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา HS2AS สอบ 17 ส.ค. 2556
ติดต่อ 66 – 68 ตําบลบางคล้า อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038541145

13.สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ HS1AM สอบ 7 ก.ย. 2556
ติดต่อ 53/187 หมู่ที่ 1 ตําบลบางเมืองใหม่ อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 023895550 โทรสาร 0 23944424

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับระกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
ครั้งที่ 4 – 15 / 2555 ประจำปี 2555
——————————-
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 อนุมัติให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น ดำเนินการจัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จำนวน 12 สมาคมฯ สำนักงาน กสทช.จึงขอประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555 – 15/2555 ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1.1 มีสัญชาติไทย
1.1.2 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ซึ่งต้องห้ามตามระเบียบของมหาเถรสมาคม

2. การรับสมัคร
2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง 12 แห่ง ดังรายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการอบรมและสอบฯ แนบท้ายประกาศนี้
2.2 จำนวนการรับสมัครรุ่นละไม่เกิน 500 คน

3.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
3.4 กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง 7 ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.05 หนังสือรับรองของสถานศึกษา บัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

4. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
4.1 การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น คนละไม่เกิน 1,000 บาท ประกอบด้วย
4.1.1 ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่รวม 700 บาท/คน ดำเนินการโดยสมาคมผู้ดำเนินการจัดการอบรมและสอบ
4.1.2 ค่าธรรมเนียมในการจัดการอบรมและสอบ 200 บาท และค่าใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300 บาท ชำระให้กับสำนักงาน กสทช.(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.1.3 ให้สมาคมฯที่ได้รับอนุญาต จำหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นำเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจำหน่ายใบสมัครหรือให้สิทธิ์ก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือผู้บริจาค

5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจัดอบรมและสอบ
รายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

6. หลักสูตร
การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้้น ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ.2550 ภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 แนบท้ายระเบียบ ฯ

7. เกณฑ์การรับรองผล
7.1 ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักศูตร 1 วัน
7.2 ให้มีคะแนนการสอบทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยแบ่งเป็นเกณฑ์การตัดสินเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนสอบภาคทฤษฎี 80 คะแนน และคะแนนการเข้ารับฟังการบรรยายทุกหัวข้อวิชา 20 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องได้คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบได้และมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2554

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช.

 

สำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โทร. 0 2271 0151 – 60 ต่อ 714 หรือ 0 2670 8888 Call Center 1200
โทรสาร 0 2278 3993 หรือ 0 2290 5233
http://www.nbtc.go.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม :